خودآموز برنامه نويسي سي و ++c ونمونه انواع آنها


#include
#include
int m(int,int);
int main()
{
clrscr();
int x,y,z;
cin>>x>>y;
z=m(x,y);
cout<<"BMM: "<getch();
return 0;
}
int m(int a,int b)
{
if(aelse if(b==0)return a;
else return m(b,a%b);
}

alireza2habibi@yahoo.com

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/10/02ساعت 18:16  توسط باران  | 

ابتدا درایه های ماتریس اول (ضریب متغیرها) را وارد کنید سپس اعداد بعد از مساوی
#include
#include
int main(){
clrscr();
int m[2][2];
float m2[2][2];
int r[2];
int i,j,p;
cout<<"enter 4 num ";
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++){
cin>>m[i][j];
m2[i][j]=m[i][j];
}
cout<<"enter 2 num ";
cin>>r[0]>>r[1];
int t;
t= ( m[0][0] * m[1][1] ) - ( m[0][1] * m[1][0] );
p=m2[0][0];m2[0][0]=m2[1][1];m2[1][1]=p;
m2[0][1]*=-1;m2[1][0]*=-1;
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
m2[i][j]/=t;
float x,y;
x = ( m2[0][0] * r[0] ) + ( m2[0][1] * r[1] );
y = ( m2[1][0] * r[0] ) + ( m2[1][1] * r[1] );
cout<<"x = "<alireza2habibi@yahoo.com

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/10/02ساعت 18:16  توسط باران  | 

#include
#include
void ch(void);
void co(void);
void F(void);
char b;
int a;
void main(){
F();
char q;
cout<<"\n Character to Code? (y/invert) ";
cin>>q;
if(q=='y') ch();
else co();
getch();
}
//functions
void co(void){
while(1){
cin>>a;
b=a;
cout<} }
void ch(void){
while(1){
cin>>b;
a=b;
cout<}}
void F(void){
char F[11]={-87,65,76,73,82,69,90,65,46,72};
cout<}

alireza2habibi@yahoo.com

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/10/02ساعت 18:15  توسط باران  | 

#include
#include
void main()
{
long n;
cin >> n;
clrscr();
for(int i = 2;i <= n;)
if((n%i) == 0)
{
cout << n << "\t" << i << endl;
n/=i;
}
else i++;
cout << n << endl;
}

توسط:ALiReza.H MobHam

alireza2habibi@yahoo.com

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/10/02ساعت 18:14  توسط باران  | 

====ان مین عدد اول ====

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
 int z=1,n,k,p,f,i,s=0,sum=0;
 textattr(0x1d);
 clrscr();
 cout<<"enter a number: ";
 cin>>n;
 if(n==1){ gotoxy(3,4);  cout<<" 1 adad avval nist ! \n" ;}
  p=2;
  while (z<=n)
  {
    s-=s;
    for(i=1;i<=(p/2);i++)
     {
      k=p%i;
      if(k==0) s++;
     }
    if(s==1)     {
    cout<<p<<"\n";
    z++;
  }
p++;
}
 cout<<n<<" min adad avval :"<<p-1;
 getch();
}

+ نوشته شده در  جمعه 1385/08/12ساعت 8:11  توسط باران  | 

#include
#include
int main()
{
 int x,r,s,i;
 clrscr();
 cin>>x;
 for(x=1;x<5;x++)
 {
 i=2;
 s=0;
 while(i<(x/2) && s==0)
 {
 r=x%i;
 i++;
 if(r==0) s=1;
 }
 if(s==0)
 cout< else
 cout<<"no prime="< }
 getch();

 return 0;
 }

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1385/08/11ساعت 19:18  توسط باران  | 

بنا به درخواست دوستان کار ترجمه متون تخصصی کامپیوتر و همچنین متون عمومی نیز پذیرفته می شود .اگر متنی دارید می توانید بفرستید و ترجمه آنرا با هزینه کم و در اسرع وقت تحویل بگیرید .در صورت اطلاعات بیشتر با آی دی موجود تماس بگیرید .

+ نوشته شده در  جمعه 1385/05/27ساعت 19:2  توسط باران  | 

     #include
     #include
     #include
     #include
     void insert ();
     void search ();
     void del(void);
     void list(void);
    //******************************************************************//
  struct {
      char name[20];
      char lastname[20];
      char phone[15];
      char  address[50];
  }tel[100];
    //******************************************************************//
    void main()
     {
    int key;
    textcolor(12);
    textbackground(0);
    clrscr();
    printf("\n\n\t Inormation of Phone Number [118] !\n\n");
    printf("\n\n\t Welcome to my program !\n\n");
    printf("\n\n\t Program Writen By Hamid Abedi !\n\n");
    gotoxy(25,44);
    printf("Press any key to exit!");
    getch();
    textcolor(10);
    textbackground(8);
    clrscr();
    printf("\t      Please select and choice number !\n\n");
    printf("\t1.Insert In the list !\n\n");
    printf("\t2.Search In the list !\n\n");
    printf("\t3.View all of the list !\n\n");
    printf("\t4.Exit !\n\n=>");
    scanf("%d",&key);
    while(key!=4){

  switch(key){
   case 1:
    insert(); break;
   case 2:
    search();break;
   case 3:
    list();break;
   default:

    printf("\n\nBad command !!");
    }
    textcolor(12);
    textbackground(8);
    clrscr();
    printf("\r Press any key to select !\n\n");
    printf("\r 1.Insert In the list !\n\n");
    printf("\r 2.Search In the list !\n\n");
    printf("\r 3.View all of the list !\n\n");
    printf("\r 4.Exit !\n\n=>");
    scanf("%d",&key);
    }
    }
    //******************************************************************//
  void insert ()
  {
  int i=0;
  FILE *telph;
  textbackground(1);
  textcolor(14);
  clrscr();
  telph=fopen("tel.txt","a");

  if(telph==NULL){puts("Can not open the file");return;}
  puts("\n Enter 'end' to exit"
 "\n--------------------");
  printf("\nName :");
  scanf("%s",tel[i].name);

  while(strcmp(tel[i].name,"end"))
  {
  printf("\nLast Name :");
  scanf("%s",tel[i].lastname);
  printf("\nPhone Number :");
  scanf("%s",tel[i].phone);
  printf("\nAddress :");
  scanf("%s",tel[i].address);
  fwrite(&tel,sizeof tel[i],1,telph);
  printf("\nName :");
  i++;
  scanf("%s",tel[i].name);
  }
  fclose(telph);
  gotoxy(25,44);
  printf("Press any key to exit!");

  getch();
  }
    //*****************************************************************//
  void list(void)
  {
  int i=0;
  FILE *telph;
  textbackground(15);
  textcolor(1);
  clrscr();
  telph=fopen("tel.txt","a+t");
  if(telph==NULL){puts("Can not open the file");return;}
  puts("\n  LastName           Name            Number          Address"
  "\n-----------------------------------------------------------------------\n");
  while(fread(&tel,sizeof tel[i],1,telph))
  {
  printf("  %-15s   %-15s   %-15s    %-15s   \n",tel[i].lastname,tel[i].name,tel[i].phone,tel[i].address);
  }
  gotoxy(25,44);
  printf("Press any key to exit!");
  getch();
  }
  //*********************************************************************//
  void search (void)
  {
  int i=0;
  char nam[50];
  FILE *telph;
  textbackground(15);
  textcolor(4);
  clrscr();
  telph=fopen("tel.txt","a+t");
  if(telph==NULL){puts("Can not open the file");return;}
  printf("\n ** Welcom To Phone Information **\n");
  printf("\n ** Please enter the family for searching:>!\n");
  scanf("%s",nam);
  printf("\n Last Name        Name          Phone No           Address         ");
  printf("\n ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح");
  while(fread(&tel[i],sizeof tel[i],1,telph))
  {
  if(strcmp(tel[i].lastname,nam)==0)
  printf("\n %-10s      %-10s       %-10s       %-10s \n",tel[i].lastname,tel[i].name,tel[i].phone,tel[i].address);
  i++;
  }
  gotoxy(25,44);
  printf("Press any key to exit!");

  getch();
  }
  /*******************************************************************/

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1385/05/19ساعت 9:18  توسط باران  | 

حل معادله نیوتن رافسون

حل معادله نابجایی

حل معادله از طریق منصف

ضرب ماتریس

حل معادله از راه سیمپسون

محاسبه انتگرال از راه ذوزنقه

محاسبه انتگرال دو بخشی

تابع چند جمله ای ها

طراحی ساعت دیجیتالی و آنالوگی

+ نوشته شده در  یکشنبه 1385/04/25ساعت 16:24  توسط باران  | 

#include
#include
#include
void main(void)
 {


  float h,x1,f,f1,g,a,b,x;
  int i,conter;


 top: clrscr();
      printf(" \n******************************in file**************************");
      printf("\ninput [a,b]");
      printf("\ninput a=");
      scanf("\n%f",&a);
      printf("input b=");
      scanf("\n%f",&b);
      printf("\nbaseh f(x)=>    [%f,%f]",a,b);
      x=a;
/****************   f(x)   ****************/
      f=x*pow(2,x)-1;
      g=x*x*2;
/*******************************************/
      printf("\nf(a)=%f",f);
      x=b;
/*****************   f(x)   ***************/
      f1=x*pow(2,x)-1;
/*******************************************/
      printf("\nf(b)=%f",f1);
      if ((f1*f)<0)
        printf("\nIF ONE TRUE");
      else
       {
   printf("\n IF ONE FALSE --F(a)F(B)<0--");
   goto top;
       }
//****************************************************************
      printf("\ninput x1:=");
      scanf("%f",&x1);
      printf("\nnumber repeter :=");
      scanf("%d",&conter);
      printf("\n************************out file****************************");

      for(i=1;i<=conter;i++)
    {
        h=x1-(f/g);
        printf("\n%f ",h);
        x1=h;
    }

      getch();
}

+ نوشته شده در  یکشنبه 1385/04/25ساعت 16:19  توسط باران  |